Metadata

Geometry Type POINT
Entity Control point